Skip to content

Integritetspolicy

Så här hanterar Gryaab dina personuppgifter.

Gryaab AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen. Gryaab är ett kommunalt bolag och det innebär att meddelanden som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (till exempel om utlämnandet skulle medföra att personuppgiften behandlas i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen).

Nedan svarar vi på de vanligaste frågorna kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

På vilka grunder hanterar vi dina personuppgifter?

Beroende på vilken kontakt du har med oss, så finns det olika rättsliga grunder till hanteringen av dina personuppgifter. Det finns sex rättsliga grunder och dessa är samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Du kan läsa mer om de olika grunderna här. Vi behandlar aldrig personuppgifter utan att ha stöd från någon av dessa grunder.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig, men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig själv. Som till exempel om du har kontaktat Göteborg stad med en fråga som vi ska besvara. Vi tar även automatiskt emot och sparar information när du besöker vår webbsida (cookies).

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter, till exempel för att hantera ditt ärende. Vem eller vilka det är, beror på vilken typ av ärende det gäller. I vissa fall kan vi behöva skicka dina uppgifter till en annan verksamhet i kommunen för att ditt ärende ska kunna besvaras. I regel blir personuppgifter som kommer in till Göteborgs stads verksamheter allmänna handlingar som kan begäras ut. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter (till exempel namn, e-post, telefonnummer) som lämnas i samband med att du kontaktar oss sparas så länge som krävs för att kunna följa upp ditt ärende. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunala bolag, bland annat offentlighetsprincipen. Ärenden, inklusive personuppgifter, som kommer in till Göteborgs stad blir i regel allmänna handlingar och därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga (Gryaab) eller DSO (dataskyddsombud) för mer information. Se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Cookies på reanrehav.se

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på sidan och göra den snabbare för dig att besöka.

Rätt att begära information

Vill du veta om Gryaab AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss via post. Adress hittar du till höger på sidan. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du kan även invända mot behandling av dina personuppgifter, begära dataportabilitet, återkalla samtycke eller klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så kan vissa av dessa rättigheter begränsas.

Observera att Gryaab enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets egen verksamhet, till exempel diarie, leverantörs- och avtalsregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter, förvaltningar och bolag i Göteborgs stad.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter behöver behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Personuppgiftsansvarig

Organisationsnummer 556137-2177

Dataskyddsombud

Dataskyddsenheten,
Intraservice Göteborgs stad
dso@intraservice.goteborg.se
031 -365 00 00

Dataskyddsombud